ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η «GMS Digital Communications Single member P.C.”» παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων, άλλων ενσύρματων διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, παροχής συμβουλών marketing, υπηρεσιών έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες, παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) δημιούργησε το δικτυακό τόπο sms.net.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.
O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ο,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.
Η«GMS Digital Communications Single member P.C.”» δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.
ΕισαγωγήΤο sms.net.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ανωτέρω δικτυακού τόπου υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων σε δίκτυα συνδρομητών δικτύων κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδας και της Κύπρου, με τρόπους πληρωμής που αναλύονται κατωτέρω. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο sms.net.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του sms.net.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το sms.net.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης ενδέχεται να λάβει κάποιο αριθμό δωρεάν sms (στο χρονικό διάστημα που ισχύει η προσφορά) για δοκιμή της υπηρεσίας. Για την αποστολή περισσοτέρων sms θα πρέπει να αγοράσει επιπλέον μηνύματα sms με βάση τον τιμοκατάλογο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του sms.net.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, PayPal, τραπεζικοί οργανισμοί).

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του sms.net.gr . 

Η Λειτουργία της GMS Η GMS Digital Communications S.M.P.C. παρέχει υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας και Κύπρου. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης ενδέχεται να λάβει κάποιο αριθμό δωρεάν sms (στο χρονικό διάστημα που ισχύει η προσφορά) για δοκιμή της υπηρεσίας. Για την αποστολή περισσοτέρων sms θα πρέπει να αγοράσει επιπλέον μηνύματα sms με βάση τον τιμοκατάλογο. Η αναφορά παράδοσης (delivery report) επηρεάζεται επίσης από τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία sms.net.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής αναφορών παράδοσης. Δεδομένου ότι η υπηρεσία εξαρτάται και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η GMS Digital Communications S.M.P.C. δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την αποστολή όλων των sms στα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, στόχος της GMS Digital Communications S.M.P.C. είναι η ομαλή αποστολή sms από την υπηρεσία προς παραλήπτες όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η GMS δεν ευθύνεται για αποτυχία παράδοσης των μηνυμάτων σε αριθμούς που αναγνωρίζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη ως: (α) λάθος, (β) ανενεργοί (δεν υπάρχουν), (γ) αριθμοί στους οποίους έχει επιβληθεί φραγή εισερχόμενων κλήσεων-μηνυμάτων, (δ) απενεργοποιημένοι (κλειστό κινητό). Επιπρόσθετα, δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες η οποία δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.
Τρόπος τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιώνH χρέωση των sms γίνεται μέσω credits. Για όλα τα ελληνικά και κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη, για την αποστολή ενός SMS απαιτείται 1 credit. To sms.net.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τα credits χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.Τα credits δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής τους ούτε επιστροφής χρημάτων, παρά μόνο εάν η εταιρεία αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας της υπηρεσίας sms.net.gr οπότε και θα επιστραφεί το ακριβές αντίτιμο των διαθεσίμων credits.

Η χρέωση αφορά αποκλειστικά στην αποστολή SMS, ανεξαρτήτως του αν αυτά θα παραδοθούν στο σύνολο των παραληπτών. Σε περίπτωση μη άμεσης παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο, η προώθηση των SMS στους αριθμούς παραληπτών επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι και 6 ώρες από την ημερομηνία αποστολής.

Η «GMS Digital Communications Single member P.C.”» δε φέρει καμία ευθύνη για παράδοση σε παραλήπτες των οποίων οι αριθμοί είναι λάθος ή δε χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη επιρρίπτεται για αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες που έχουν ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων και μηνυμάτων, καθώς και σε παραλήπτες που έχουν τον αριθμό τους απενεργοποιημένο. Η «GMS Digital Communications Single member P.C.”» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τα SMS χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. 
Εγγραφή επισκέπτη/χρήστη Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του sms.net.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 
Λογαριασμός μέλουςΤο sms.net.gr εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το sms.net.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (password) στο κινητό του, το οποίο θα έχει δηλώσει κατά την διαδικασία εγγραφής του στην υπηρεάσια.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Το sms.net.gr δεν έχει καμία πρόσβαση στις πληροφορίες ( ενδεικτικά αναφέρονται ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων κ.λ.π. του χρήστη/πελάτη, οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω στοιχεία). 
Υποχρεώσεις του χρήστη/πελάτη To sms.net.gr προστατεύει και συλλέγει - δεν χρησιμοποιεί - τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη του ιστοχώρου της που τυχόν υποβάλλονται προς τo sms.net.gr και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης.

Ο χρήστης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του ιστοχώρου του sms.net.gr απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων. Όλη η επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του sms.net.gr γίνεται μέσω του email που ο χρήστης δηλώνει κατά την εγγραφή του στο sms.net.gr και το οποίο ο χρήστης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας.

Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails του sms.net.gr να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση του sms.net.gr είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του χρήστη η επιτυχής παραλαβή του.

Ο χρήστης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας. Το sms.net.gr κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο χρήστης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. 
Ευθύνη του χρήστη/πελάτηΟι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το sms.net.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το sms.net.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία που τους παρέχει το sms.net.gr για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, αποστολή με SMS ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι - ή δύναται να είναι - παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. 
 2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 6. παραπλάνηση τρίτων σχετικά με την πραγματική τους ταυτότητα και την προέλευση των μηνυμάτων που αποστέλλουν
 7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 10. Αντιποίησης αρχής ή υποβολής ψευδούς δήλωσης για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο
 11. Παραβίασης καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκάλυψης εμπορικών μυστικών
 12. Παραχάραξης ή άλλης αλλοίωσης των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας sms.net.gr
 13. Παρεμβολής στις υπηρεσίες ή στόχευση στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία sms.net.gr ή προβαίνει σε αθέτηση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών
 14. Προβαίνει σε παραβίαση υπαιτίως ή ανυπαιτίως, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του sms.net.gr
 15. Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites


Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη και χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. 

Αλλαγές και Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης του sms.net.gr Η GMS Digital Communications Single member P.C.”» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας sms.net.gr . χωρίς προειδοποίηση.Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών ή των κυπριακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή των συνεργαζόμενων οργανισμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας sms.net.gr. Αντίστοιχα μπορούν να υπάρξουν αλλαγές και στη συμβατότητα της υπηρεσίας sms.net.gr . με κάποιο από τα ελληνικά ή κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η GMS Digital Communications Single member P.C.”» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης. Το σύνολο του περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Ειδικότερα τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του ιστοχώρου του sms.net.gr που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην sms.net.gr. Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης του ιστοχώρου του sms.net.gr απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της sms.net.gr.

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου έχει κατατεθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε συμβολαιογραφείο της Θεσσαλονίκης και οποιαδήποτε από τις παραπάνω παράνομες ενέργειες διώκεται νομικά. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η εταιρεία μας να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της GMS Digital Communications Single member P.C.”».
Προστασία προσωπικών δεδομένωνΗ διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το sms.net.gr είναι τα ακόλουθα:


 1. Αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους
 2. Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password)
 3. Αποθηκευμένα Κείμενα
 4. Στατιστικά & Ιστορικό Μηνυμάτων
 5. Αριθμοί κινητών τηλεφώνων άλλων χρηστών
 6. Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
 7. Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά SMS πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Τα στοιχεία των χρηστών αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και παραμένουν ασφαλή στα συστήματα της εταιρείας και η εταιρία δεν προβαίνει για κανένα λόγο σε διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των μελών / χρηστών, πλην της έγγραφης εντολής του διαχειριστή του λογαριασμού και δεν διανέμονται ΠΟΤΕ σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του sms.net.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, με έγγραφο αίτημα του να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διατήρησης αρχείου (database). 
Αποζημίωση Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της GMS Digital Communications Single member P.C.”» οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να επιδιώξει αποζημίωση για κάθε θετική, αποθετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη. 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροιΗ συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις.  Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια Δικαστήρια για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν εκ της παρούσας σύμβασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. >